FinPremium

Ochrana osobních údajů

Za účelem řádného nakládání s osobními údaji si dovolujeme informovat své klienty, potencionální klienty společností FinPremium, s. r. o. a FinPremium Reality s.r.o. a třetí osoby (dále jen jako „Klient“) stejně tak jako smluvní partnery společnosti FinPremium, s. r. o. a FinPremium Reality, s.r.o. o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ve společnosti FinPremium, s. r. o. ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“), v platném znění, a ve smyslu pravidel nakládání s osobními údaji dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/E S (dále jen jako „GDPR“), tj. o pravidlech pro získávání, zpracování a ukládání osobních údajů, dále zejména o tom, jaké osobní údaje společnost FinPremium, s. r. o. a FinPremium Reality, s.r.o. shromažďuje, k jakým účelům, z jakých zdrojů je získává, jakým způsobem společnost FinPremium, s. r. o. a FinPremium Reality, s.r.o., zajišťuje bezpečnost osobních údajů, jakým způsobem osobní údaje zpracovává, jakým subjektům osobní údaje Klientů předává a v neposlední řadě jaká jsou práva Klientů ve vztahu k jejich osobním údajům zpracovávaným ze strany společností FinPremium, s. r. o. a FinPremium Reality, s.r.o

I. TOTOŽNOST A ÚDAJE SPRÁVCE

FinPremium, s. r. o
IČO 10999221
se sídlem U Strouhy 459, 252 50 Vestec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 352061 (dále jen „Správce“)

a

FinPremium Reality, s. r. o
IČO 10999221
se sídlem U Strouhy 459, 252 50 Vestec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 352061 (dále jen „Správce“)

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE, ÚČELY ZPRACOVÁNÍ, PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE

Správce svým Klientům poskytuje kompletní služby v oblasti finančního poradenství a realitního zrpostředkování, zejména v oblastech pojištění, úvěry, investice, spoření a reality (dále jen „Poradenství“). Aby mohlo být Poradenství poskytováno co nejefektivněji a bylo pro Klienty co nejpřínosnější a též aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti všech Klientů, potřebuje Správce mít k dispozici osobní údaje Klientů, jímž je poradenství poskytováno. Některé osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Klientů, pokud jsou jimi osoby starší 15 let, některé pak na základě souhlasu zákonných zástupců Klientů mladších 15 let, jiné jsou zpracovávány bez souhlasu na základě právních předpisů nebo na základě smlouvy uzavřené mezi Správcem a Klientem či jeho zákonným zástupcem. Správce v souladu s právními předpisy zpracovává minimální rozsah osobních údajů svých Klientů po minimální právními předpisy stanovenou dobu, a to způsobem, který nezasahuje do práv Klientů nad nezbytnou míru a zajišťuje maximální ochranu a důvěrnost zpracovávaných informací. Při činnosti Správce dochází v rámci zpracování osobních údajů ke shromažďování a ukládání údajů, jejich zpřístupňování oprávněným osobám, aktualizování, vyhledávání, třídění, kombinování, blokování, archivaci a likvidaci. Osobní údaje poskytnuté Správci jsou zpracovávány především za účelem poskytnutí Poradenství, ale také i za účelem zlepšování kvality klientského servisu a marketingovým účelům Správce, a to tak jak je blíže specifikováno níže.

 

1. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY BEZ SOUHLASU KLIENTŮ NEBO JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

Bez souhlasu klientů zpracováváme pouze ty osobní údaje, které souvisí s nabídkou a poskytováním služeb Správce, tj. uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností. To vše zahrnuje především nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit Poradenství, tedy zejména finanční službu, provádění přípravných a analytických prací, poskytování doporučení nebo pomoc při správě finanční služby a uplatňování práv s ní souvisejících. Proto se v tomto případě nevyžaduje ke zpracování údajů zvláštní souhlas Klientů. Bez souhlasu Klientů tak zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro:

(I) splnění smlouvy, na jejímž základě je klientům poskytováno Poradenství spočívající v poskytování finančních služeb. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání všech práv a povinností vyplývajících z příslušné smlouvy;

(II) plnění právních povinností Správce, které se na Správce vztahují. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu odpovídající trvání povinností Správce vyplývajících z příslušných právních předpisů;

(III) účely oprávněných zájmů Správce, tj. pro ochranu majetku Správce, vymahatelnost nároků Správce a přímý marketing. Pro tento účel jsou osobní údaje zpracovávány po dobu pěti let.

Pro výše uvedené účely zpracováváme následující osobní údaje Klientů:

 • (I) jméno a příjmení Klienta a jeho zákonného zástupce;
 • (II) datum narození Klienta a jeho zákonného zástupce;
 • (III) rodné číslo Klienta;
 • (IV) trvalé bydliště Klienta a jeho zákonného zástupce;
 • (V) emailová adresa Klienta a jeho zákonného zástupce;
 • (VI) telefonní číslo Klienta a jeho zákonného zástupce;
 • (VII) číslo občanského průkazu, údaj o vydavateli průkazu a datum jeho vydání;
 • (VIII) státní občanství;
 • (IX) identifikační číslo osoby

Nad rámec údajů uvedených v předešlém odstavci může Klient poskytnout i další údaje, které jsou nutné ke správnému vyhodnocení potřeb Klienta a následnému doporučení nejvhodnějšího produktu a služby.

Takto Správce zpracovává zejména následující osobní údaje:

 • (I) informace o povolání nebo samostatně výdělečné činnosti;
 • (II) druh vykonávané činnosti/pozice;
 • (III) provozovaný sport;
 • (IV) dosažené vzdělání a kvalifikace;
 • (V) výše příjmu;
 • (VI) počet potomků a jejich základní identifikační údaje.

Bez těchto údajů Správce nemůže poskytnout Klientovi adekvátní poradenství a uzavřít s Klientem a jeho zákonným zástupce příslušnou smlouvu, neboť by Správce nemohl dostát smluvním a zákonným povinnostem.

Zpracování rodného čísla je možné pouze pro specifické a zákonem předepsané účely. Rodná čísla svých Klientů zpracováváme za účelem řádného poskytnutí sjednaných služeb a pro splnění právních povinností uložených zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Vzhledem k tomu, že rodné číslo je unikátním identifikačním údajem, může sloužit jako ideální údaj pro jednoznačnou identifikaci Klienta, a vylučuje ve spojení se jménem a příjmením Klienta tak možnost záměny s jiným Klientem. V ostatních případech rodné číslo Správce zpracovává jen se souhlasem Klienta.

 

2. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU KLIENTA NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

Kromě výše uvedených zákonných výjimek je Správce oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem Klientů. Udělení souhlasu se zpracováním údajů je dobrovolné a v žádném případě není jeho udělením podmíněno uzavření smlouvy se Správcem, nicméně v některých případech může být předpokladem sjednání a poskytování Poradenství. Souhlas k těmto účelům lze kdykoliv odvolat, na předchozí zpracování ale nemá odvolání souhlasu vliv.

Takto Správce zpracovává osobní údaje za účelem:

(I) Nepřímého marketingu, tj. za účelem:

 1. a) nabízení služeb a produktů Správce, informování o novinkách v činnosti a akcích nebo jiných obchodních sdělení Správce a spolupracujících obchodních partnerů uvedených ve Vámi uděleném souhlasu NEBO aktuální seznam obchodních partnerů je dostupná na stránkách Správce www.finpremium.cz. Pokud obchodní partneři zpracovávají osobní údaje a spoléhají na daný souhlas, budou uvedení v konkrétním souhlasu;
 2. b) marketingového využití, které Správci pomáhá lépe poznat potřeby Klientů, vytvářet klientské analýzy a nabízet tomu odpovídající produkty a zkvalitňovat služby poskytované Správcem. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou s tím, že je možné ho kdykoli odvolat (způsob odvolání je popsán níže). Oslovování probíhá elektronickou nebo i jinou formou specifikovanou v souhlasu. K oslovování se využívají osobní údaje v rozsahu specifikovaném v souhlasu. K marketingu se nevyužívají osobní údaje zvláštní kategorie, není-li přímo v souhlasu uvedeno jinak.

 

(II) Zpracování údajů zvláštní kategorie v pojištění

V případě některých produktů Poradenství, tj. zejména v pojištění osob, je pro Správce za účelem správné modelaci a posouzení pojistného nebo úvěrového rizika, a následného doporučení vhodného produktu, vytvoření nabídky a následného uzavření smlouvy nezbytné zpracovat údaje o zdravotním stavu Klienta. Údaje o zdravotním stavu jsou podstatným a nezastupitelným podkladem pro spravedlivé nastavení podmínek pojištění. Zpracování těchto údajů provádí zpravidla přímo poskytovatel finanční služby a Správce jen zprostředkovává předání nezbytných údajů pomocí dokumentace poskytovatele.

Údaje o zdravotním stavu Klientů v míře potřebné pro účel výše uvedený Správce zpracovává pouze za tímto účelem. Kdyby Správce neměl údaje o zdravotním stavu Klienta, nemohl by zajistit Poradenství v požadované kvalitě, která je pro něho prioritou. Byť je poskytnutí údajů o zdravotním stavu Klienta dobrovolné, není ze strany Správce možné uzavřít se Klientem, jenž má zájem o Poradenství, případně jeho zákonným zástupcem, smlouvu a zajistit mu požadované podmínky požadované služby.

Rozsah nabízených služeb, marketingového využití a též jaké konkrétní údaje pro uvedené účely Správce zpracovává, záleží na konkrétním souhlasu uděleném se zpracováním osobních údajů. Pokud s tím Klient vysloví souhlas, může Správce Klientům služby nabízet i prostřednictvím elektronických prostředků (např. SMS, email), případně předávat osobní údaje spolupracujícím obchodním partnerům za účelem nabídky služeb. Osobní údaje Správce předává jeho obchodním partnerům v rámci celého světa. Osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu Správce uchovává odděleně a jen po dobu uvedenou ve Vašem souhlasu se zpracováním. Kromě výše uvedených zákonných výjimek Správce zpracovává osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Takto zpracováváme mimo osobní údaje i zvláštní kategorii osobních údajů, asice osobní údaje ozdravotním stavu Klientů. Osobní údaje osob mladších 15 let Správce zpracovává výhradně se souhlasem zákonného zástupce.

III. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává zejména údaje, které potřebuje k nabídce a poskytování jeho služeb, k plnění závazků ze smlouvy nebo právních povinností. Jedná se o údaje uvedené výše včetně všech údajů, které jsou uvedené v záznamu z jednání, ve smlouvách, v jiných obdobných formulářích nebo ty, které byly sděleny mezi Správcem a Klientem za tímto účelem ústně či jinou domluvenou formou. V případě některých produktů a služeb, může Správce zpracovávat údaje týkající se i dalších osob. Těmito osobami jsou zejména zaměstnavatelé, obchodní zástupci, příbuzní Klientů, poškozené osoby.

Pro správce je nezbytné, aby za účelem splnění právních i smluvních povinností týkající se požadavků produktů nebo služeb vyhodnocoval údaje Klientů. Správce takto údaje zpracovává i prostřednictvím automatizovaných postupů. Toto zpracování provádí přímo poskytovatelé finančních služeb na základě údajů, které Klient vyplní do smluvní dokumentace.

Správce v rámci plnění právních i smluvních povinností údaje Klientů spojuje s dalšími informacemi a nebo vytváří údaje nové, které z daných informací vyplývají nebo s nimi souvisejí. To je důležité především pro určení práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, ochranu zájmů Správce a Klientů včetně práv a povinností vyplývajících z právních předpisů. Pokud Klienti dali správci souhlas nebo jej neodmítli mohou od Správce nebo jeho obchodních partnerů dostávat reklamní nabídky nebo jiná obchodní sdělení. V takovém případě je správce oprávněn spojovat a hodnotit údaje Klientů a odebíraných službách a produktech tak, aby Klientů nabídl tzv. Poradenství na míru danému Klientovi. Správce nejčastěji bude zpracovávat identifikační údaje vč. rodného čísla, údaje popisné jako je věk a rodinný stav, kontaktní údaje, údaje týkající se Poradenství, tj. nabízených a poskytnutých služeb nebo produktů, údaje finanční a takové údaje, které získané nebo sdělené v průběhu poskytování Poradenství. Všechny údaje vždy souvisí s poskytovaným Poradenstvím.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo EU, správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů subjektů údajů. V opačném případě budou subjekty údajů o tomto předání bezvýhradně informováni. Kategorie příjemců tedy jsou:

 • finanční ústavy
 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • státní a další orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

IV. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ A JEJICH REALIZACE

1. PRÁVO POŽADOVAT PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Toto právo má jak subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, tak subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány bez udělení souhlasu na základě některé ze zákonných výjimek.

Pokud by Správce Vaše osobní údaje zpracovával, máte současně právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň k informacím týkajícím se zpracování osobních údajů:

 • (I) účely zpracování;
 • (II) kategorie dotčených osobních údajů;
 • (III) příjemci, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, nebo jim teprve zpřístupněny budou;
 • (IV) doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány, případně kritéria pro stanovení této doby;
 • (V) existence práva požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů jakož i práva vznést námitku proti tomuto zpracování či práva k podání stížnosti u dozorového úřadu;
 • (VI) informace o zdroji osobních údajů, nebyly-li osobní údaje získány přímo od Vás (byly-li např. získány z veřejně dostupné evidence);
 • (VII) informaci o tom, zda dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, včetně profilování. V takovém případě máte právo obdržet i informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování.

 

2. PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte za to, že Vaše údaje, které Správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, můžete požadovat jejich opravu a/nebo doplnění.

 

3. PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje, máte za určitých okolností právo požadovat, aby osobní údaje byly vymazány, tj. vyloučeny z databází Správce.

Požadovat výmaz osobních údajů můžete v případě, že:

 • (I) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • (II) jste odvolali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje již žádný další právní důvod pro zpracování osobních údajů (tj. např. zákonné povinnosti Správce);
 • (III) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, tj. např. bez Vašeho souhlasu, ač jej bylo potřeba nebo bez opory v zákoně;
 • (IV) osobní údaje musí být vymazány ke splnění povinnosti dané právním předpisem;
 • (V) byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 15 let.

Vymazání osobních údajů není možné v případě, že je Správce stále potřebuje k plnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních úkonů, pro výkon práva na svobodu projevu a na informace

 

4. PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se domníváte, že Vaše zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, zpracování je protiprávní a zároveň nechcete uplatnit právo na výmaz osobních údajů nebo požadujete osobní údaje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, byť Správce osobní údaje již nepotřebuje, nebo pro případ, že jste vznesl/a námitku proti zpracování osobních údajů (viz následující bod), můžete požadovat, aby zpracování osobních údajů bylo omezeno.

Je-li zpracování osobních údajů omezeno, může je Správce využívat jen ve velice zúženém rozsahu v případech stanovených zákonem. Pokud se nedorozumění ohledně námitky nepřesnosti osobních údajů apod. vysvětlí, může Správce znovu zahájit zpracování osobních údajů v plném rozsahu. Na to musíte být předem upozorněni.

 

5. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Zpracovává-li Správce Vaše osobní údaje, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které Správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Po vznesení této námitky už Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu používat Správce nebude.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které Správce zpracovává pro účely našich oprávněných zájmů (viz výše). Po vznesení této námitky Správce může osobní údaje dále zpracovávat, prokáže-li závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad zájmy Klientů, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků Správce.

 

6. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které jste poskytli Správci, můžete získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Bude-li to technicky možné, předá Správce osobní údaje přímo druhému správci.

Tuto možnost máte pouze v případě, že jsou údaje zpracovávány automatizovaně. Ne všechny údaje, které má Správce k dispozici, zpracovává automatizovaně, proto je možné, že ne všechny osobní údaje bude možné převést uvedeným postupem k jinému správci.

 

7. PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, jste oprávnění souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nemusíte jakkoli odůvodňovat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, k němuž došlo v době po udělení souhlasu před jeho odvoláním.

 

8. PRÁVO PODAT STÍŽNOST DOZOROVÉMU ÚŘADU

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR a/nebo Zákon, můžete podat u dozorového úřadu stížnost proti takovému zpracování. Můžete tak učinit jak u dozorového úřadu v členském státě, kde máte bydliště, tak v členském státě, kde se nachází místo Vašeho zaměstnání nebo v členském státě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

9. REALIZACE PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

Realizace jakýchkoliv z výše uvedených práv, vyjma práva podat stížnost dozorovému úřadu, lze učinit následujícími způsoby:

 • (I) zasláním písemného podání na adresu sídla Správce: U Strouhy 459, 252 50 Vestec
 • (II) zasláním emailu na emailovou adresu: keller@finpremium.cz
 • (III) prostřednictvím webových stránek Správce www.finpremium.cz
Top